Anleitungen

Ladegeräte

Anleitung herunterladen Smart Quick Charger
(8.89 MB)

Anleitung herunterladen Advanced Charger
(17.46 MB)

Anleitung herunterladen Basic Charger
(11.29 MB)

Anleitung herunterladen Compact charger
(10.35 MB)

Anleitung herunterladen Universal Charger
(1.15 MB)

Taschenlampe

Anleitung herunterladen BF-BG01ME-K
(5.39 MB)

Richtlinie 2012/19/EU

Anleitung herunterladen WEEE Directive
(1.73 MB)