O firmie Panasonic

Jako producenci przemysłowi ponosimy odpowiedzialność za to, by wprowadzać na rynek bezpieczne produkty wysokiej jakości.

Mając świadomość, że na ludzkości spoczywa szczególna odpowiedzialność za poszanowanie i zachowanie delikatnej równowagi w przyrodzie, zobowiązujemy się do rozważnego i zrównoważonego wykorzystywania zasobów Ziemi oraz ochrony środowiska naturalnego zarówno w fazie produkcji, użytkowania, jak i utylizacji naszych produktów.

Filozofia jakości

Poprzez dążenie do wyjątkowej jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego, firma Panasonic Energy dąży do zapewnienia pełnego zadowolenia każdego klienta. Nasze w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne w zakładach rozwijających się od wielu lat pozwalają nam kłaść silny nacisk na kontrolę jakości.

Jeśli nie są Państwo w pełni zadowoleni z produktów firmy Panasonic Energy, prosimy o kontakt:

Panasonic Energy Europe NV

Dział Obsługi Klienta

Brusselsesteenweg 502

1731 Zellik, Belgia

Tel.: +32 2 481 11 70

Fax: +32 2 466 76 49

Baterie i jakość

Należy pamiętać, że wszelkie reklamacje dotyczące baterii mają zazwyczaj trzy główne prawdopodobne przyczyny:

 • Wada produkcyjna
 • Niewłaściwe bądź nieprawidłowe użytkowanie (na przykład niewłaściwa polaryzacja)
 • Awaria urządzenia lub zła konstrukcja

Panasonic Energy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania każdej reklamacji. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy technicznej dokładnej przyczyny awarii, akumulatory i uszkodzone urządzenie zostaną poddane kilku procedurom testowym.

W przypadku, gdy analiza techniczna wykaże, że powodem usterki była wada produktu, firma Panasonic Energy zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód wynikających bezpośrednio z takiej usterki.

Podróbki

Podobnie jak wszystkie inne duże marki, także Panasonic musi stawiać czoła występującym na rynku podrabianym produktom, a także produktom udającym produkty marki Panasonic.
Spółka Panasonic prowadzi politykę podejmowania proaktywnych i reaktywnych działań przeciwko tego typu nielegalnym działaniom. Jesteśmy gotowi do tego, by badać podejrzane towary znajdujące się na rynku europejskim.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących możliwych podróbek produktów Panasonic lub produktów przypominających wyglądem produkty marki Panasonic, prosimy o kontakt na adres [email protected] Dziękujemy!

Obejrzyj ten obszerny 4-minutowy film, wyjaśniający ryzyko związane z podrabianymi produktami.

Gwarancja na ładowarkifirma Panasonic Energy oferuje pięcioletnią gwarancję na wady produkcyjne oraz wady ukryte ładowarek marki Panasonic.

Prawidłowe użytkowanie baterii i ładowarek

PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWEJ BIEGUNOWOŚCI! Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo, umieszczając je w urządzeniu zgodnie z symbolami pokazującymi prawidłowe rozmieszczenie dodatnich (+) i ujemnych (-) biegunów baterii. Wiele przypadków nadmiernie grzejących się lub wyciekających baterii jest rezultatem nieprawidłowej biegunowości.

Wszystkie baterie

Ponadto:

 • Baterie najlepiej przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Należy wyjmować baterie z urządzeń, które będą przechowywane przez dłuższy czas (> 6 tygodni)
 • Nie należy wyrzucać baterii do ognia – mogą wybuchnąć lub może dojść do ich wycieku.
 • Nie należy nosić baterii bez opakowania w kieszeniach lub torebkach z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak monety, spinacze do papieru itp. Przenoszenie baterii w ten sposób zwiększy ryzyko powstania zwarcia, nadmiernego rozgrzania baterii, nagłego wzrostu ciśnienia wewnętrznego i możliwego wycieku elektrolitu.
 • Nie należy ładować baterii, chyba że są wyraźnie oznaczone jako akumulatory przeznaczone do ładowania. Próba naładowania zwykłej baterii może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch.
 • Nie należy pozostawiać baterii lub urządzeń zasilanych bateriami w gorących miejscach – wysokie temperatury przyspieszają proces samorozładowania baterii.
 • Nie należy używać w jednym urządzeniu jednocześnie starych i nowych baterii, a także nie należy mieszać różnych rodzajów i marek baterii. Może to spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch.
 • Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Akumulatory wymagają specjalnego traktowania.

 • Nie należy pozostawiać rozładowanych lub nieużywanych akumulatorów na dłuższy okres czasu. Aby zapewnić prawidłowe działanie akumulatorów, należy ładować je co najmniej raz na 6-9 miesięcy. Należy pamiętać o tym, żeby ładować akumulatory na kilka godzin przed ich użyciem. (z wyjątkiem akumulatorów o niskim wskaźniku samorozładowania).
 • Akumulatory nagrzewają się podczas ładowania i użytkowania – to normalny objaw. Akumulatory i ładowarki firmy Panasonic zostały zaprojektowane w celu ochrony akumulatorów przed możliwością przegrzania. Aby zapewnić dłuższą żywotność akumulatorów należy ładować je w temperaturze pokojowej.
 • Należy czyścić bieguny akumulatora delikatnie pocierając je czystą gumką do mazania lub ściereczką. Brud i osad najlepiej usuwać przy pomocy alkoholu izopropylowego. Zabrudzone bieguny są jednym z głównych źródeł problemów z ładowaniem.
 • Należy unikać ryzyka zwarcia (wywołanego na przykład przez uszkodzone etykiety), ponieważ akumulatory mają bardzo niską oporność wewnętrzną, która w przypadku zwarcia może prowadzić do ich rozgrzania do bardzo wysokich temperatur.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku baterii pastylkowych – mogą zostać przypadkowo połknięte.

Firma Panasonic Energy Europe przyczyniła się do opracowania wytycznych branżowych dla rodziców i pracowników ochrony zdrowia, aby zapewnić rodzicom dostęp do informacji niezbędnych do bezpiecznego obchodzenia się z bateriami pastylkowymi, a także by zaprezentować kroki, jakie mogą podjąć pracownicy ochrony zdrowia w przypadku wystąpienia wypadku związanego z taką baterią. Więcej informacji: www.buttonbatterysafety.com

Ładowarki

Do każdej ładowarki Panasonic dołączona jest szczegółowa instrukcja obsługi.

Pobierz odpowiednią instrukcję obsługi.

W produkcji

W przeszłości spółka Panasonic dokładała wszelkich starań jako jeden z największych producentów baterii do ograniczenia ilości szkodliwych substancji w bateriach.

Już w 1985 roku firma Panasonic uruchomiła program usuwania rtęci z baterii alkalicznych, zgodnie z uzgodnieniami w ramach europejskiego stowarzyszenia przemysłu baterii (European Portable Battery Association, EPBA). W tamtym czasie do baterii dodawano rtęć w objętości 1% masy baterii. Zgodnie z podjętą wówczas decyzją, ilość dodawanej rtęci miała zostać stopniowo ograniczana do poziomu, w którym producenci mieli zaprzestać jej stosowania. W tamtym czasie baterie cynkowo-węglowe również zawierały rtęć, ale w niższym stężeniu – wynosiło bowiem zaledwie 0,1% całkowitej masy baterii. Usunięcie rtęci z baterii tego typu zostało również włączone do postanowień inicjatywy. Wszystkie baterie ogólnego przeznaczenia sprzedawane przez członków EPBA od 1 stycznia 1994 roku były całkowicie pozbawione rtęci. Inicjatywa ta została podjęta całkowicie dobrowolnie przez producentów baterii i wiązała się z inwestycjami o ogólnej wartości przekraczającej ponad 100 mln EUR.

Spadek zawartości rtęci w manganowych akumulatorach alkalicznych

Obecnie rtęć nie jest już dodawana do żadnej baterii firmy Panasonic. Ponadto, spółka Panasonic jest pierwszym producentem, który produkuje baterie cynkowo-węglowe w swoim polskim zakładzie bez dodatku ołowiu w całym procesie produkcyjnym.

Co więcej, spółka Panasonic w ostatnich latach drastycznie zwiększyła wydajność produkowanych przez siebie baterii, co skutkuje zmniejszeniem liczby baterii (i zasobów naturalnych) potrzebnych do uzyskania takiej samej ilości energii.

Wszystkie zakłady spółki Panasonic produkujące baterie posiadają certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego.

Utylizacja odpadów i recykling zużytych produktów

Od 2008 roku w Europie obowiązują przepisy zobowiązujące wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia zbiórki i recyklingu wszystkich baterii. W wielu z tych krajów powstały systemy zbierania baterii zorganizowane przez samych producentów. Rola spółki Panasonic jako jednego z wiodących producentów baterii była kluczowa w tym procesie.

Niewyczerpująca lista systemów zbierania baterii w Europie znajduje się na stronie: http://www.eucobat.eu/about-us/members.

W rezultacie ilość zbieranych baterii w Europie stale i znacząco wzrasta.

W 2015 roku w Europie (EOG + Szwajcaria) zebrano około 91 000 ton zużytych baterii. Odpowiada to 41% wszystkich baterii wprowadzonych na rynek w całej Europie i znaczącą poprawę wskaźnika, który w 2010 roku wynosił zaledwie 25%! (źródło: EPBA)

Również w przypadku ładowarek do akumulatorów, które są uznawane za ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w różnych krajach europejskich opracowano porównywalne systemy zbiórki umożliwiające zbieranie i recykling tych urządzeń po zakończeniu ich eksploatacji.

Stało się to możliwe wyłącznie dzięki połączonym wysiłkom klientów, którzy przynoszą swoje zużyte baterie i ładowarki, a także przemysłu i władz zapewniających bezpieczne i odpowiedzialne przetwarzanie i recykling baterii i ładowarek.

Spółka Panasonic Batteries zachęca zatem do selektywnej zbiórki zużytych baterii i ładowarek marki Panasonic – nie należy wyrzucać takich produktów do kosza na śmieci, a zamiast tego należy używać dostępnych punktów zbiórek w celu zapewnienia ich prawidłowego recyklingu.

Wiele elementów składowych tych produktów można rzeczywiście poddać recyklingowi, unikając tym samym uwalniania substancji niebezpiecznych do środowiska, a ponadto zapewniając cenne materiały na potrzeby ważnych produktów i procesów produkcyjnych w Europie!

Technologie recyklingu baterii i urządzeń (ładowarek) są szeroko dostępne w całej Europie i podlegają obowiązującym wymogom prawnym w zakresie bezpieczeństwa, minimalnej zawartości materiałów w produktach przeznaczonych do recyklingu i wielu innych. Zwracając zużyte i niesprawne produkty dbasz o czystość środowiska!