Polityka prywatności

Obowiązujące zawiadomienie o ochronie danych

Lokalne przepisy o ochronie danych oraz europejskie przepisy o ochronie danych osobowych wymagają od nas informowania Państwa o naszych praktykach ochrony danych i stosowaniu plików cookie na stronie internetowej spółki Panasonic (zwanej dalej „Stroną internetową”): Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy wszelkie informacje dotyczące osobistych lub rzeczowych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej zgromadzonych przy pomocy strony internetowej („Dane osobowe”). Niniejsze zawiadomienie oraz polityka dotycząca plików cookiedotyczą wszelkich danych osobowych przekazywanych spółce Panasonic za Państwa zgodą lub gromadzone za pośrednictwem strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na warunki określone w niniejszym zawiadomieniu. Strona internetowa jest obsługiwana przez spółkę Panasonic Energy Europe, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia („spółka Panasonic”, „nasza”, „my”), a spółka Panasonic pełni rolę administratora danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Chronimy Państwa dane osobowe

Stosujemy niezbędne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, takie jak między innymi kontrola dostępu, transmisji, wprowadzania i udostępniania oraz oddzielania danych. Niestety, nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa w przypadku przesyłania danych przez Internet bądź przechowywania ich w systemach gromadzenia danych. Jeśli mają Państwo powody, aby sądzić, że Państwa interakcja ze spółką Panasonic nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważają Państwo, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które mogą Państwo u nas posiadać, zostało naruszone), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym problemie, kontaktując się z nami (więcej informacji znajduje się poniżej w podrozdziale „Informacje kontaktowe”).

Okres przechowywania zgromadzonych danych

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w niniejszym zawiadomieniu lub w innej komunikacji z Państwem, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania danych. Państwa dane w żadnym wypadku nie będą przechowywane dłużej niż wynosi okres przechowywania dozwolony przez prawo. Po upłynięciu tego okresu, Państwa dane osobowe zostaną usunięte i/lub zwrócone zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi lub zgodnie z polityką dotyczącą plików cookie.

Korzystanie ze strony internetowej przez dzieci

Strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły osiemnastego (18) roku życia i nie powinna być używana przez takie osoby. Wymagamy, aby takie osoby nie udostępniały swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać wyraźną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych przed uzyskaniem dostępu do strony internetowej lub udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

Poza automatycznym gromadzeniem danych osobowych na podstawie naszej polityki dotyczącej plików cookie , gromadzimy również dane osobowe

 • W celu możliwości udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania oraz spełnianie Państwa próśb, spółka Panasonic gromadzi dane osobowe podawane przez Państwa dobrowolnie za pomocą formularzy kontaktowych na stronie internetowej, obejmujące między innymi imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane osobowe podawane przez Państwa w stosownym formularzu. Użytkownicy mogą w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 • Spółka Panasonic gromadzi również adresy e-mail oraz kody pocztowe w sytuacji, gdy zapiszą się Państwo do listy użytkowników otrzymujących nasze informacje promocyjne oraz biuletyny po otrzymaniu Państwa wyraźnego potwierdzenia (stanowiącego proces podwójnego potwierdzenia chęci zapisania się do listy), że spółka Panasonic może przesyłać Państwu komunikaty promocyjne i biuletyny. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszych komunikatów promocyjnych i biuletynów. Spółka Panasonic oferuje kilka możliwości rezygnacji, na przykład można postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w naszych informacjach promocyjnych i biuletynach informacyjnych.
 • Spółka Panasonic gromadzi dane osobowe, które podają Państwo uczestnicząc w społeczności (np. rozmawiając na czacie bądź na forum). W takim przypadku gromadzone są następujące dane osobowe:
  • Informacje rejestracyjne w celu umożliwienia Państwu udziału w społeczności, które obejmują Państwa imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe;
  • Dane, które udostępnią Państwo dobrowolnie, aby umożliwić udział w społeczności.
 • Spółka Panasonic gromadzi dane osobowe podawane przez Państwa w kontekście udziału w grach on-line, konkursach, loteriach oraz podobnych promocjach („Działaniach”) oferowanych na stronie internetowej. (W przypadku niektórych działań zostaną Państwo poproszeni o udzielenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych). W takim przypadku gromadzone są następujące dane osobowe:
  • Informacje rejestracyjne w celu umożliwienia Państwu udziału w grach on-line, loteriach, konkursach, promocjach i innych działaniach, które obejmują Państwa imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe;
 • Państwa dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w grach on-line, loteriach, konkursach lub podobnych promocjach mogą zostać ujawnione następującym Odbiorcom:
  • zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów i podobnych promocji, których można zidentyfikować podczas każdej loterii, konkursu lub podobnej promocji.
 • Spółka Panasonic może gromadzić dane osobowe, podawane przez Państwa na stronie internetowej przez dodanie treści (np. filmów wideo lub zdjęć). W takim przypadku gromadzone są następujące dane osobowe w celu opublikowania treści na stronie internetowej:
  • Państwa imię i nazwisko;
  • Państwa adres e-mail;
  • Treści, które chcą Państwo przesłać na stronę.

Cele gromadzenia danych osobowych

Pod warunkiem uzyskania od Państwa wyraźnej zgody, dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów:

 • W celu wysyłania ważnych informacji dotyczących strony internetowej, zmian regulaminów, zasad, warunków oraz polityk, a także innych informacji administracyjnych;
 • W celu zarządzania różnymi działaniami, których regulaminy i zasady mogą zawierać dodatkowe informacje na temat wykorzystywania Państwa danych osobowych, sugerujemy zatem uważne zapoznanie się z wszelkimi zasadami i regulaminami;
 • W celach biznesowych naszej spółki takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów i usług, ulepszanie strony internetowej, ulepszanie usług świadczonych przez spółkę, identyfikacja trendów użytkowania oraz określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych;
 • W następujących celach: (a) w celach określonych przepisami obowiązującego prawa; (b) w związku z prowadzonymi postępowaniami; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na żądania władz publicznych i rządowych; (d) w celu egzekwowania naszych Regulaminów; (e) w celu ochrony naszej działalności lub działalności naszych podmiotów stowarzyszonych („podmioty stowarzyszone”); (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, a także naszych filii, użytkowników lub innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia naszej spółce skorzystania z dostępnych środków zadośćuczynienia lub ograniczenia potencjalnych szkód.

Jeżeli cel, na który wyrazili Państwo zgodę, zostanie osiągnięty lub nie będzie dalej realizowany, Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Dane szczególnie chronione

Prosimy o nieprzekazywanie jakichkolwiek danych szczególnie chronionych przy pomocy strony internetowej, na stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób. Do danych wrażliwych należą między innymi numery ubezpieczenia społecznego, informacje o świadczeniach socjalnych, informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, orientacją seksualną, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub innymi przekonaniami, stanem zdrowia, kryminalną przeszłością lub przynależnością do związków zawodowych. Spółka Panasonic gromadzi lub przetwarza szczególnie chronione dane osobowe dotyczące Państwa kont bankowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów rozliczeniowych i tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże je spółce dobrowolnie.

Kategorie odbiorców

 • Podmioty przetwarzające dane, które działają w naszym imieniu, zwane są Usługodawcami. Usługodawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z instrukcjami i na podstawie indywidualnych umów o przetwarzaniu danych zawartych ze spółką Panasonic w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Usługodawcy świadczą usługi, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, dostarczanie infrastruktury, usługi informatyczne, usługi dla klientów, usługi dostarczania poczty elektronicznej, usługi audytorskie i inne podobne usługi. W przypadku, gdy Usługodawca znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG i prawo tego kraju nie zapewnia poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony danych UE/EOG, gwarantujemy, że Usługodawca będzie przestrzegał poziomu ochrony danych obowiązującego w krajach UE/EOG poprzez uzgodnienie specjalnych klauzul wzorcowych, udostępnionych jako wzór przez Komisję Europejską („Warunki wzorcowe UE”).
 • Dane osobowe mogą być również przekazywane przez Państwa na forach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych, blogach i przy pomocy innych serwisów prowadzonych przez naszą spółkę, które umożliwiają Państwu zamieszczanie informacji i materiałów. Należy pamiętać, że wszelkie informacje zamieszczone lub ujawnione za pośrednictwem tych serwisów staną się publiczne i mogą być dostępne dla osób odwiedzających stronę internetową oraz dla wszystkich odwiedzających. Zachęcamy Państwa do zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu Państwa danych osobowych lub innych informacji na stronie internetowej.

Odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich

Niniejsze Zawiadomienie nie dotyczy osób trzecich ani podmiotów zewnętrznych, w tym podmiotów zewnętrznych prowadzących jakąkolwiek stronę internetową, do której odnośnik znajduje się na niniejszej stronie internetowej i nasza spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prywatność, informacje lub inne praktyki takich podmiotów. Umieszczenie odnośnika na stronie internetowej nie oznacza promocji danej strony internetowej, do której prowadzi odnośnik przez naszą spółkę lub przez podmioty stowarzyszone.

Zmiany w niniejszym zawiadomieniu

Niniejsze zawiadomienie może ulegać zmianom. W związku z tym zachęcamy Państwa do regularnego sprawdzania niniejszego zawiadomienia pod kątem ewentualnych zmian. Zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach niniejszego zawiadomienia i w razie potrzeby poprosimy Państwa o wyrażenie wyraźnej zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych. Ostatnie zmiany w niniejszym zawiadomieniu zostały wprowadzone w październiku 2014 roku. Informacje kontaktowe W sytuacji, w której przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. W sytuacji, w której przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się planowanemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych lub w przypadku chęci poprawienia, zablokowania, sprostowania, sprzeciwu, uzyskania dostępu, cofnięcia zgody na warunki określone w niniejszym powiadomieniu lub usunięcia jakichkolwiek danych osobowych, prosimy o kontakt:

Panasonic Energy Europe Ltd.
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik Belgia
Nr 0414.688.361