Polityka prywatności Advanced Power Solutions

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób wykorzystywania przez nas jakichkolwiek gromadzonych przez nas informacji na temat użytkownika (zwanych dalej „danymi osobowymi” i zdefiniowanych poniżej). Dążyliśmy do wystarczająco szczegółowego wyjaśnienia naszych działań, aby udzielić użytkownikowi potrzebnych informacji w pigułce, z możliwością kliknięcia łącza prowadzącego do strony zawierającej dodatkowe informacje.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do usług, urządzeń, produktów, witryn internetowych i aplikacji powołujących się na naszą Politykę Prywatności lub zawierających do niej łącze (zwanych dalej łącznie „Usługami”), bez względu na to, czy użytkownik korzysta z naszych Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora lub innego urządzenia.

1. Czym są Dane Osobowe

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, „Dane Osobowe” obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (jak na przykład użytkownik). Na przykład, informacje identyfikujące użytkownika mogą obejmować jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, fotografie, dane płatności, numer identyfikacyjny konkretnego produktu/urządzenia Advanced Power Solutions kupionego przez użytkownika, dane lokalizacji, identyfikator internetowy (np. pliki cookie i adres IP). Informacje, które same w sobie nie identyfikują użytkownika, ale które wiążemy z użytkownikiem, również są klasyfikowane jako Dane Osobowe.

2. Jakie Dane Osobowe użytkownika gromadzi Advanced Power Solutions

A. Dane Osobowe użytkownika przekazywane bezpośrednio przez niego Niektóre oferowane przez nas Usługi umożliwiają/wymagają podania przez użytkownika jego Danych Osobowych.

 • Kiedy użytkownik zakłada konto APS w naszych witrynach internetowych, w aplikacjach

Kiedy użytkownik zakłada konto APS w witrynie internetowej lub w aplikacji APS, prosimy go o podanie określonych Danych Osobowych, takich jak płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i kraj zamieszkania. Poszczególne wymagane informacje mogą różnić się w zależności od wybranej usługi.

 • Kiedy użytkownik rejestruje produkt lub urządzenie w APS

Jeżeli użytkownik postanowi zarejestrować dany produkt lub urządzenie w celu włączenia określonych funkcji lub uzyskania korzyści z jakiejkolwiek przedłużonej gwarancji lub promocji. W celu rejestracji produktu lub urządzenia użytkownika, możemy gromadzić Dane Osobowe, takie jak jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacje o posiadanym produkcie lub urządzeniu APS, jak na przykład jego numery seryjne (lub inne dane identyfikujące produkt/urządzenie) oraz data zakupu.

Kontakt z firmą APS

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami lub z naszymi przedstawicielami obsługi klienta przez e-mail, czat, telefon lub osobiście, możemy gromadzić Dane Osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje co do sposobu kontaktu; możemy również gromadzić informacje o posiadanych przez niego produktach lub urządzeniach APS, jak na przykład ich numery seryjne i data zakupu. Możemy również tworzyć dzienniki/raporty ułatwiające diagnozowanie problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz przechwytywać informacje dotyczące problemu. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia użytkownikowi obsługi klienta i wsparcia produktowego. Możemy uzyskać dostęp do konta użytkownika „My APS” lub innego właściwego konta APS w celu zapewnienia użytkownikowi niezbędnej, wymaganej lub żądanej, pomocy lub wsparcia. Możemy również nagrywać i odtwarzać rozmowy użytkownika z naszymi przedstawicielami obsługi klienta (np. gdy kontaktuje się z nami telefonicznie) dla celów szkoleniowych i rozpatrywania reklamacji, a także mieć wgląd w jakiekolwiek informacje przekazane przez użytkownika w odpowiedzi na dobrowolne ankiety klienta. Będziemy nagrywać i/lub odtwarzać rozmowy użytkownika z nami wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i poinformujemy o tym fakcie użytkownika najpóźniej przy rozpoczęciu rozmowy.

 • Grupy dyskusyjne i fora

Niektóre witryny internetowe i aplikacje APS obejmują grupy dyskusyjne, fora, biuletyny internetowe, czaty, blogi i podobne funkcje („Media Społecznościowe”), za pośrednictwem których użytkownik może publikować informacje, wiadomości i inne materiały. Kiedy użytkownik ujawnia jakiekolwiek Dane Osobowe za pośrednictwem takich usług, zalecamy zachowanie ostrożności, ponieważ mogą one zostać podane do wiadomości publicznej oraz stać się dostępne dla odwiedzających nasze witryny internetowe i publicznie.

W celu uczestnictwa w Mediach Społecznościowych, gromadzimy określone Dane Osobowe użytkownika, które obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia i dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), a w niektórych przypadkach informacje dotyczące produktu, takie jak model i numer seryjny oraz jakiekolwiek inne informacje, które użytkownik postanowi przekazać w takich Mediach Społecznościowych.

 • Promocje, zabawy, loterie i konkursy

W przypadku udziału użytkownika w loteriach, konkursach, grach internetowych, losowaniach nagród, zawodach lub promocjach internetowych, np. cash back („Aktywności”), możemy wykorzystywać Dane Osobowe przekazywane przez użytkownika w celu zarządzania Aktywnościami, w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia i kraj zamieszkania.

Jeżeli warunki jakiejkolwiek takiej promocji w zakresie postępowania z Danymi Osobowymi użytkownika kolidują z niniejszą Polityką Prywatności, warunki promocji mają pierwszeństwo i zalecamy dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami danej Aktywności.

 • Subskrypcje i newslettery

W przypadku subskrypcji naszych materiałów promocyjnych i newsletterów przez użytkownika, gromadzimy Dane Osobowe użytkownika, w tym adres e-mail, imię, nazwisko i płeć. Będziemy świadczyć takie usługi subskrypcyjne na rzecz użytkownika wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i na wyraźne żądanie użytkownika.

 • Gdy użytkownik zamieszcza Dane Osobowe w witrynie internetowej lub w aplikacji internetowej APS

Oprócz powyższego, możemy gromadzić inne Dane Osobowe przekazywane przez użytkownika przy zamieszczaniu treści (np. filmów lub fotografii) w naszych witrynach lub aplikacjach internetowych. W takich przypadkach, następujące Dane Osobowe użytkownika mogą być gromadzone w celu publikacji treści w naszych witrynach internetowych lub w aplikacjach internetowych: imię i nazwisko, adres e-mail, dane do faktury jako dowód (np. w niektórych promocjach internetowych) i jakiekolwiek Dane Osobowe zawarte w treści zamieszczanej przez użytkownika. Gromadzimy takie treści wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.

B. Informacje o sposobie korzystania z Usług przez użytkownika
Możemy gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z naszych Usług za pośrednictwem oprogramowania na urządzeniu/produkcie APS użytkownika i innymi środkami, lub o sposobie korzystania z naszych aplikacji internetowych. Możemy na przykład gromadzić:

 • Dane urządzenia/produktu – takie jak model sprzętu, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia i numer telefonu komórkowego używany przez urządzenie w przypadku kontaktu użytkownika z informacją telefonii komórkowej APS, system operacyjny urządzenia mobilnego użytkownika, typ używanej przeglądarki urządzenia mobilnego użytkownika, ustawienia strefy czasowej i inne unikalne dane identyfikujące urządzenie, adres IP, dane systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia używanego do korzystania z Usług.
 • Dane dziennika – takie jak godzina i czas korzystania z Usługi, zapytania wpisywane w polu wyszukiwania za pośrednictwem Usług oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie zapisanych przez nas na urządzeniu użytkownika (na przykład komputerze osobistym, telefonie komórkowym lub tablecie) lub w naszej aplikacji.
 • Dane lokalizacji – takie jak sygnał GPS produktu lub urządzenia użytkownika lub informacje o pobliskich punktach dostępu do sieci Wi-Fi i nadajnikach sieci komórkowych, które mogą być transmitowane do nas podczas korzystania przez użytkownika z niektórych Usług. Niektóre z naszych Usług uwzględniających lokalizację wymagają podania Danych Osobowych użytkownika do prawidłowego działania funkcji. W przypadku chęci skorzystania z określonej funkcji, użytkownik będzie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie w tym celu jego danych w momencie ich gromadzenia. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia swojego urządzenia/produktu.
 • Informacje głosowe – takie jak nagrania głosu użytkownika, które wykonujemy i możemy przechowywać na naszych serwerach, gdy użytkownik używa poleceń głosowych.
 • Inne informacje – na temat sposobu korzystania przez użytkownika z Usług, na przykład używane aplikacje internetowe, odwiedzane witryny internetowe i sposób interakcji z treściami oferowanymi w ramach naszych Usług.

C. Dane Osobowe ze źródeł zewnętrznych
Możemy otrzymywać Dane Osobowe od osób trzecich (tj. innych spółek) – szczegóły dostępne są w poniższej dodatkowej informacji:

 • Informacje z ogólnodostępnych źródeł 
  Możemy uzyskiwać Dane Osobowe użytkownika z ogólnodostępnych źródeł, pod warunkiem że otrzymywanie takich informacji jest zgodne z obowiązującym prawem. Możemy również łączyć je z innymi informacjami, które otrzymujemy od użytkownika lub na jego temat.
 • Gdy użytkownik loguje się do swojego konta, używając danych logowania serwisów społecznościowych
  Możemy również otrzymywać informacje na temat użytkownika z serwisów społecznościowych, jeżeli postanowi z nich korzystać.
  Konto APS umożliwia użytkownikowi rejestrację i logowanie przez konto w serwisie Facebook, YouTube [lub w innym serwisie społecznościowym]. W takim przypadku użytkownik zezwala serwisowi Facebook [lub innemu serwisowi społecznościowemu] na udostępnianie nam określonych Danych Osobowych z konta użytkownika w serwisie Facebook. Te Dane Osobowe obejmują imię i nazwisko, płeć, ogólną lokalizację, łącze do profilu użytkownika w serwisie Facebook, strefę czasową, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, „polubienia” i listę „znajomych”. Te Dane Osobowe są gromadzone przez serwis Facebook jako administratora, przekazywane nam i stają się przedmiotem niniejszej Polityki Prywatności.
  Zalecamy zapoznanie się ze sposobem działania serwisu Facebook, aby użytkownik wiedział, jak może kontrolować swoje Dane Osobowe i ich udostępnianie nam przez serwis Facebook, korzystając z ustawień prywatności swojego konta w serwisie Facebook.

3. Podstawa prawna przetwarzania przez nas Danych Osobowych

Nie jesteśmy upoważnieni do przetwarzania Danych Osobowych użytkownika bez ważnej podstawy prawnej. Wobec powyższego, będziemy przetwarzać Dane Osobowe użytkownika wyłącznie, gdy:

 • uzyskamy uprzednią jednoznaczną zgodę użytkownika;
 • przetwarzanie jest konieczne do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika;
 • przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych;
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że interesy użytkownika lub fundamentalne prawa i wolności są wobec nich nadrzędne. Przykładami takich „prawnie uzasadnionych interesów” są:
  • korzystanie z ekonomicznych usług (np. możemy wybrać korzystanie z określonych platform oferowanych przez dostawców);
  • ochrona bezpieczeństwa naszych systemów, architektury i sieci informatycznej; oraz
  • realizacja naszych celów korporacyjnych i z zakresu odpowiedzialności społecznej.

4. Jak wykorzystujemy Dane Osobowe użytkownika

Możemy wykorzystywać gromadzone Dane Osobowe w następujących celach:

 • Tworzenie konta/logowanie w naszych witrynach internetowych, w aplikacjach – w celu umożliwienia użytkownikowi założenia profilu w naszych witrynach internetowych, w aplikacjach i logowania się w takich witrynach internetowych i w aplikacjach;
 • Rejestracja produktów/urządzeń – w celu rejestracji użytkownika lub jego urządzenia lub produktu w jakiejkolwiek naszej Usłudze;
 • Świadczenie naszych Usług – w celu świadczenia naszych Usług lub udostępniania jakiejkolwiek konkretnej żądanej funkcji, w tym w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem (jak na przykład gwarancja na jakikolwiek produkt lub urządzenie);
 • Ankiety – w celu pytania o opinię lub uwagi użytkownika na temat naszych Usług lub w celu przeprowadzania innych ankiet;
 • Treść personalizowana i targetowana – w celu dostarczania personalizowanej treści i rekomendacji opartych na przeszłej aktywności użytkownika w ramach naszych Usług. Możemy wykorzystywać Dane Osobowe w celu skuteczniejszego targetowania naszych Usług, treści, rekomendacji, reklam i materiałów (więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Plików Cookie);
 • Działania marketingowe – w celu dostarczania użytkownikowi newsletterów i innych materiałów pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub w formie wiadomości tekstowych (SMS), wyłącznie na podstawie zgody użytkownika lub innego upoważnienia na mocy obowiązującego prawa;
 • Profilowanie – w celu przewidywania zainteresowań użytkownika i świadczenia na jego rzecz marketingu bezpośredniego na tej podstawie;
 • Reklamy – w celach reklamowych, takich jak dostarczanie personalizowanych reklam i treści sponsorowanej oraz przesyłanie materiałów promocyjnych;
 • Analiza – w celu oceny i analizy naszego rynku, klientów, produktów, urządzeń i innych Usług (w tym pytanie użytkownika o opinię na temat naszych produktów i usług oraz przeprowadzanie ankiet klienta);
 • Statystyki – w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług. Te anonimowe dane mogą być udostępniane osobom trzecim;
 • Ulepszanie obsługi – w celu rozwoju i ulepszania nowych i istniejących produktów i Usług Advanced Power Solutions, rekomendacji, reklam i innych materiałów oraz lepszego poznania preferencji użytkownika;
 • Obsługa klienta – w celu zapewnienia obsługi klienta w zakresie urządzenia lub produktu użytkownika, lub rozpatrywania jakichkolwiek ewentualnych zgłoszeń problemów (na przykład rozpatrywanie reklamacji);
 • Cele biznesowe – w celu monitorowania działalności gospodarczej i prowadzenia wewnętrznej dokumentacji;
 • Publikowanie komentarzy użytkownika – w przypadku zamieszczania przez użytkownika recenzji na temat produktu lub urządzenia, komentarzy lub treści w naszych witrynach internetowych lub w aplikacjach, lub w przypadku wypełnienia przez użytkownika dobrowolnej ankiety, możemy umieszczać łącza, publikować lub promować komentarze użytkownika, w tym w naszych własnych reklamach;
 • Bezpieczeństwo – w celu ochrony naszych klientów (np. zapobiegania spamowi lub próbom oszukania użytkowników naszych Usług); w celu wdrożenia i utrzymania środków bezpieczeństwa naszych Usług (np. zapobiegania lub powstrzymania ataku na nasze systemy lub sieci); lub w celu ochrony praw lub własności Advanced Power Solutions, w tym egzekwowanie jakichkolwiek warunków lub umów regulujących korzystanie z naszych Usług;
 • Zobowiązania prawne – w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych na podstawie prawa państw członkowskich Unii Europejskiej lub prawa Unii Europejskiej;
 • Konkursy i promocje – w celu organizowania Aktywności i rejestrowania uczestnictwa użytkownika w nich w zakresie dopuszczalnym prawem, a także w celu przekazywania Danych Osobowych użytkownika naszym partnerom i sponsorom takich Aktywności;
 • Szkolenia – dla celów szkoleń personelu i zapewnienia jakości, w szczególności w odniesieniu do naszych przedstawicieli obsługi klienta;
 • Aktualizacje – w celu kontaktu z użytkownikiem, w tym kontaktu w przedmiocie jego konta, profili lub zawieranych z nami transakcji, przekazywania mu ważnych informacji na temat jego produktów, urządzeń, aplikacji i innych Usług, przesyłania mu powiadomień o wszelkich istotnych zmianach naszej Polityki Prywatności;
 • Łączenie Danych Osobowych – łączenie Danych Osobowych otrzymywanych od użytkownika, na przykład w celu umożliwienia nam świadczenia lepszej obsługi i dostarczania bardziej spersonalizowanej treści;
 • Transakcje korporacyjne – w celu zarządzania transakcjami korporacyjnymi obejmującymi naszą spółkę, w tym reorganizacja, fuzja, przeniesienie własności przedsiębiorstwa, sprzedaż, wspólne przedsięwzięcie, cesja lub inne rozporządzenie całością lub jakąkolwiek częścią działalności, aktywów lub akcji Advanced Power Solutions, w tym, między innymi, w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym.

5. Komu i gdzie ujawniamy Dane Osobowe użytkownika

Nie będziemy ujawniać Danych Osobowych użytkownika osobom trzecim dla ich własnych, niezależnych celów marketingowych lub biznesowych bez zgody użytkownika. Możemy jednak ujawniać Dane Osobowe użytkownika następującym podmiotom:

A. Zewnętrzni odbiorcy Danych Osobowych

 • Jednostki Powiązane Advanced Power Solutions

Możemy być zmuszeni przekazywać Dane Osobowe użytkownika innym Jednostkom Powiązanym Advanced Power Solutions w celu świadczenia Usług wymaganych przez użytkownika lub jakichkolwiek innych żądanych przez niego usług/pomocy. Wszystkie Jednostki Powiązane Advanced Power Solutions muszą przestrzegać praktyk z zakresu prywatności przedstawionych w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Wybrani partnerzy

Możemy udostępniać Dane Osobowe użytkownika starannie wybranym partnerom biznesowym, w tym operatorom sieci bezprzewodowych. Partnerzy ci mogą wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w celu świadczenia mu żądanych przez niego Usług Advanced Power Solutions (jak na przykład treści audiowizualne), przewidywania jego zainteresowań oraz mogą dostarczać użytkownikowi materiały promocyjne, reklamy i inne materiały.

 • Usługodawcy

Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w celu ułatwienia nam zarządzania niektórymi działaniami i usługami w naszym imieniu, jak na przykład realizacja zamówień użytkownika i dostarczanie produktów, zarządzanie Aktywnościami, przetwarzanie płatności kartą kredytową, nadawanie przesyłek pocztowych i e-maili, przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS), dostarczanie reklam, analiza sposobu korzystania z naszych Usług, śledzenie skuteczności naszych kampanii marketingowych, umożliwianie użytkownikom łączenia się z ich serwisami społecznościowymi, świadczenie usług weryfikacji oszustw i obsługi klienta. Możemy udostępniać Dane Osobowe użytkownika takim zewnętrznym usługodawcom wyłącznie w celu umożliwienia im świadczenia usług w naszym imieniu oraz będą oni działać wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Przykładowymi zewnętrznymi dostawcami, z których usług korzystamy, są:

 • Dostawcy usług poczty elektronicznej – korzystamy z usług chmurowych, np. Eloqua od Oracle, w celu ułatwienia nam przesyłania e-maili użytkownikowi zgodnie z jego preferencjami marketingowymi;
 • Dostawcy usług analitycznych – dostawcy usług analitycznych pomagają nam zrozumieć sposób korzystania z naszych produktów/urządzeń i innych Usług w celu umożliwienia nam ulepszania naszych Usług. Dostawcą usług analitycznych, z których obecnie korzystamy, jest Google Analytics. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce Plików Cookie.
   
 • Serwisy społecznościowe

Możemy przekazywać Dane Osobowe użytkownika, takie jak adres e-mail, określonym serwisom społecznościowym, aby mogły nam pomóc wyświetlać reklamy naszych Usług na stronach serwisów społecznościowych używanych przez użytkownika. Będziemy udostępniać Dane Osobowe użytkownika serwisom społecznościowym wyłącznie zgodnie z jego preferencjami w zakresie marketingu i wszelkim obowiązującym prawem.

 • Osoby trzecie w przypadkach wymaganych prawem lub w celu ochrony naszych Usług

Będziemy ujawniać Dane Osobowe użytkownika w celu przestrzegania jakiegokolwiek prawa obowiązującego lub udzielenia odpowiedzi na ważne pismo procesowe, w tym od organów ścigania lub innych organów władzy państwowej; w celu ochrony naszych klientów (np. zapobiegania spamowi lub próbom oszukania użytkowników naszych Usług); w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa naszych Usług (np. zapobiegania lub powstrzymania ataku na nasze systemy lub sieci); lub w celu ochrony praw lub własności APS, w tym egzekwowania jakichkolwiek warunków lub umów regulujących korzystanie z naszych Usług.

 • Anonimowe statystyki

Przygotowujemy i opracowujemy anonimowe, zagregowane lub generyczne dane i statystyki z różnych powodów (wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności). Ponieważ dane te są anonimowe (tj. użytkownik nie może być zidentyfikowany na ich podstawie), nie uznajemy tych informacji za Dane Osobowe. Jako takie, możemy je udostępniać dowolnej osobie trzeciej (na przykład naszym Jednostkom Powiązanym, partnerom, reklamodawcom lub innym podmiotom).

 • Inne strony za zgodą użytkownika lub na jego polecenie

Możemy udostępniać Dane Osobowe użytkownika osobom trzecim za zgodą lub na żądanie użytkownika.

Niektóre Usługi APS umożliwiają użytkownikowi zamieszczanie i udostępnianie określonych Danych Osobowych, na przykład wiadomości, fotografii, filmów i innych treści. Wszelkie Dane Osobowe, które użytkownik postanowi zamieścić lub udostępnić w ogólnodostępnym profilu, mogą być wyświetlane przez inne osoby i dla nich dostępne. W związku z tym, użytkownik powinien zawsze zachowywać ostrożność, korzystając z Usług APS.

B. Przekazywanie danych za granicę
Gromadzone przez nas Dane Osobowe otrzymywane od użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika lub przekazywane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym, między innymi, w Kanadzie i Japonii lub w jakimkolwiek innym kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych według Komisji Europejskiej oraz w którym Advanced Power Solutions lub jej Jednostki Powiązane, jednostki zależne lub usługodawcy mają swoje obiekty.

Przekazując Dane Osobowe użytkownika poza EOG, upewniamy się, że obowiązują odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak odpowiednie umowy i mechanizmy przekazywania danych (na przykład klauzule wzorcowe UE), aby upewnić się, że nasi zewnętrzni usługodawcy zapewniają odpowiedni poziomy ochrony Danych Osobowych użytkownika. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie oraz, na żądanie, otrzymać kopię właściwych środków bezpieczeństwa, wysyłając żądanie na dane kontaktowe podane poniżej w sekcji „Kontakt / Dodatkowe informacje” niniejszej Polityki Prywatności.

6. Jakie stosujemy środki w celu zabezpieczenia Danych Osobowych użytkownika

A. Postanowienia ogólne

Firma Advanced Power Solutions wdrożyła odpowiednie fizyczne i techniczne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych gromadzonych przez nas w związku z naszymi Usługami. Środki te uwzględniają:

 • najnowocześniejszą technologię;
 • koszty jej wdrożenia;
 • charakter danych; oraz
 • ryzyko przetwarzania.

Ich celem jest ochrona przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub modyfikacją, przypadkową utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Zwracamy jednak uwagę, że chociaż podjęliśmy odpowiednie działania w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika, żadna witryna internetowa, produkt, urządzenie, aplikacja internetowa ani transmisja danych, system komputerowy czy połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne, więc nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkownika.

B. Szyfrowanie
Wszystkie Dane Osobowe przekazywane nam przez użytkownika są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli  nadaliśmy użytkownikowi (lub użytkownik wybrał) hasło umożliwiające dostęp do określonych Usług, użytkownik odpowiada za zachowania tego hasła w poufności oraz prosimy o nieudostępnianie go nikomu.

C. Inne środki bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona Danych Osobowych, zorganizowane są w globalny program Advanced Power Solutions pod nazwą „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” (ang. Information Security Management; ISM). Związane z nim cele, normy i środki wdrożenia zorganizowane są w obowiązujące na całym świecie polityki, normy i wytyczne. Wszystkie centralne europejskie systemy informatyczne podlegają zewnętrznej ocenie i zasadom zarządzania bezpieczeństwem informacji obowiązującym na podstawie certyfikacji ISO 27001. Program we wszystkich swoich aspektach funkcjonuje w cyklu PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act; Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Popraw) w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności wszystkich danych (w tym Danych Osobowych użytkownika) w pełnym cyklu życia informacji od zgromadzenia do zniszczenia takich danych.

D. Korzystanie z funkcji mediów społecznościowych i forów
Określone Usługi mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, czatów lub forów. Użytkownik powinien upewnić się, że korzystając z tych funkcji, nie przekazuje jakichkolwiek Danych Osobowych, co do których nie chce, aby były wyświetlane, gromadzone ani wykorzystywane przez innych użytkowników.

7. Jakie prawa przysługują użytkownikowi i jak może z nich skorzystać

A. Jakie prawa przysługują użytkownikowi
Advanced Power Solutions będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe użytkownika na podstawie jego praw wynikających z jakiegokolwiek obowiązującego prawa dot. ochrony danych.

Prawa użytkownika wynikające z RODO obejmują prawo dostępu do kopii Danych Osobowych użytkownika, prawo żądania poprawy lub aktualizacji jakichkolwiek niepoprawnych Danych Osobowych oraz prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych Osobowych na warunkach określonych prawem obowiązującym.

Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia jego Danych Osobowych oraz, w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych, użytkownik ma prawo cofnąć taką zgodę w dowolnym momencie (bez wpływu tego cofnięcia zgody na legalność wcześniejszego przetwarzania). Ponadto, w określonych przypadkach, użytkownikowi przysługuje prawo przenoszalności danych. Jest to prawo żądania zwrotu przekazanych nam Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz żądania transmisji takich Danych Osobowych do osoby trzeciej bez utrudnień z naszej strony i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań użytkownika do zachowania poufności.

B. Korzystanie z praw użytkownika
W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami w dowolny sposób wskazany poniżej w sekcji „Kontakt / Dodatkowe informacje” niniejszej Polityki Prywatności.

C. Reklamacje
Jeżeli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany sposobem przetwarzania przez nas jego Danych Osobowych, może on skontaktować się z nami w dowolny sposób wskazany poniżej w sekcji „Kontakt / Dodatkowe informacje” niniejszej Polityki Prywatności albo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, w uzupełnieniu do praw użytkownika wymienionych powyżej.

8. Zachowanie danych – jak długo będziemy przechowywać Dane Osobowe użytkownika

Zachowamy Dane Osobowe użytkownika przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których jego Danego Osobowe zostały zgromadzone zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, chyba że dłuższy okres zachowania danych jest wymagany prawem. Gdy Dane Osobowe użytkownika nie są już dłużej potrzebne do celu, dla którego zostały zgromadzone lub wymagane obowiązującym prawem, zostaną usunięte i/lub zwrócone użytkownikowi zgodnie z obowiązującym prawem.

9. Łącza i produkty osób trzecich w ramach naszych Usług

Nasze witryny internetowe, aplikacje i produkty mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są prowadzone przez APS, a nasze witryny internetowe lub produkty i urządzenia użytkownika mogą zawierać aplikacje możliwe do pobrania od osób trzecich. Te witryny i aplikacje internetowe, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez APS, w związku z czym nie odpowiadamy za praktyki z zakresu prywatności lub treść jakichkolwiek witryn i aplikacji internetowych, do których prowadzą łącza. Jeżeli użytkownik postanowi skorzystać z jakichkolwiek witryn internetowych i aplikacji osób trzecich, wszelkie Dane Osobowe gromadzone przez witrynę internetową lub aplikację osoby trzeciej będą podlegać aktualnej polityce prywatności tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności jakichkolwiek osób trzecich, którym użytkownik przekazuje Dane Osobowe.

10. Pliki cookie

A. Czym są pliki cookie?
Advanced Power Solutions, a także niektóre inne osoby trzecie dostarczające treści, reklamy lub inne funkcjonalności w ramach naszych Usług, mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie w określonych obszarach naszych Usług. Pliki cookie to niewielkich rozmiarów kody śledzenia, możliwe do odczytania przez serwer sieciowy domeny, która zapisała plik cookie na dysku twardym użytkownika. Możemy wykorzystywać pliki cookie do zapisywania preferencji i ustawień użytkownika, ułatwienia mu logowania, dostarczania targetowanych reklam i analizy działania strony internetowej.

Zwracamy uwagę, że użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby informowała go o przesyłaniu plików cookie. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może je całkowicie zablokować, zmieniając właściwe ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w przypadku zablokowania wszystkich plików cookie, niektóre funkcje Usług mogą nie być dostępne dla użytkownika lub nie działać prawidłowo. Wreszcie, użytkownik może także usunąć przesłane pliki cookie.

B. Dodatkowe informacje o plikach cookie
Dodatkowe informacje na temat tego, czym są pliki cookie, jak APS i inne osoby trzecie je wykorzystują oraz jak można wyłączyć pliki cookie dostępne są w naszej Polityce Plików Cookie.

11. Decyzje użytkownika (np. e-maile marketingowe lub inne)

My i inne Jednostki Powiązane Advanced Power Solutions możemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika (takie jak dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu)) do przesyłania pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub za pomocą wiadomości tekstowych (np. SMS) korespondencji marketingowej dotyczącej produktów, urządzeń i innych Usług APS zgodnie z preferencjami e-mailowymi i kontaktowymi lub na podstawie innej zgody użytkownika.

W przypadku zakupu produktów lub urządzeń APS, kontaktu z naszymi przedstawicielami obsługi klienta, założenia konta lub profilu dla jednej z naszych Usług lub subskrypcji jednej z naszych Usług, użytkownik może mieć możliwość wyrażenia zgody (lub, w przypadkach dozwolonych prawem, niewyrażenia zgody) na otrzymywanie takiej korespondencji marketingowej.

Nie udostępniamy Danych Osobowych osobom trzecich dla celów marketingowych osób trzecich.

Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika do skuteczniejszej personalizacji i targetowania naszych materiałów marketingowych w celu zapewnienia, w miarę możliwości, że wszelka korespondencja marketingowa jest istotna dla użytkownika.

W celu rezygnacji z otrzymywania korespondencji marketingowej od APS, należy zaktualizować swoje preferencje e-mailowe i kontaktowe lub kliknąć przycisk „Unsubscribe” (Wypisz się) w jakimkolwiek otrzymywanym od nas e-mailu marketingowym lub promocyjnym.

12. Dane Osobowe dzieci

 • Kim jest dziecko?

Advanced Power Solutions uznaje za dziecko jakąkolwiek osobę poniżej 16. roku życia lub młodszą, w zależności od obowiązującego prawa ochrony danych.

 • Czy gromadzimy Dane Osobowe dzieci?

Nie gromadzimy ani nie próbujemy świadomie gromadzić Danych Osobowych od dzieci lub na ich temat bez zgody rodzica lub opiekuna. W przypadku gdy gromadzimy Dane Osobowe dzieci, zawsze podejmujemy uzasadnione działania w celu weryfikacji, czy zgoda została udzielona lub upoważniona przez rodzica lub opiekuna dziecka.

 • Co robimy w przypadku przekazania nam przez dzieci Danych Osobowych?

Jeżeli dowiemy się, że przekazane nam Dane Osobowe dotyczą dziecka bez zgody rodzica lub opiekuna, podejmiemy uzasadnione działania w celu:

 • usunięcia Danych Osobowych tak szybko, jak to możliwe; lub
 • jeżeli usunięcie jest niemożliwe, upewnimy się, że te Dane Osobowe nie są wykorzystywane w jakimkolwiek celu ani dalej ujawniane jakiejkolwiek osobie trzeciej.
   
 • Zapytania rodziców lub opiekunów

Jeżeli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i ma pytania dotyczące przetwarzania przez Advanced Power Solutions Danych Osobowych jego dziecka, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt / Dodatkowe informacje” poniżej.

13. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Advanced Power Solutions może okresowo zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. „Data ostatniej aktualizacji” na dole tej strony określa, kiedy polityka została ostatnio zaktualizowana, a wszelkie zmiany wchodzą w życie po zamieszczeniu przez nas zmienionej Polityki Prywatności.

Zawiadomimy użytkownika w przypadku istotnych zmian oraz, w przypadkach wymaganych prawem obowiązującym, wystąpimy o jego zgodę. Zawiadomienie to przekażemy e-mailem lub publikując informację o zmianach w witrynie internetowej Advanced Power Solutions lub w ramach jakichkolwiek właściwych Usług.

14. Kontakt / Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika, lub chęci poprawienia, zablokowania, sprostowania, sprzeciwienia się, dostępu, cofnięcia zgody użytkownika na jakikolwiek właściwy aspekt niniejszej Polityki Prywatności lub usunięcia jakichkolwiek jego Danych Osobowych, prosimy o kontakt:

Pocztą tradycyjną:
Protection of Personal Data
Advanced Power Solutions NV.
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgia

Przez formularz kontaktowy:
https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Data ostatniej aktualizacji: 30 wrzesień 2021 r.